«

Alp Er Tunga, Türk mitolojisinde önemli bir figürdür. Kimliği tarihi kaynaklarda tam olarak belirtilmemiş olsa da, Türk edebiyatında ve halk kültüründe önemli bir yere sahip bir kahramandır. Adı, “cesur ve güçlü lider” anlamına gelir. Türk boylarından Sakalar’ın (iskit) Hükümdarlarından birisidir. Hüküm sürdüğü dönemde, Orta Asya’dan Pers diyarlarına kadar nice beldelerde savaşan, bir avuç yiğidiyle kum gibi düşmanları dağıtan, adil yönetimi ve töreye bağlılığıyla halkının gönlüne taht kuran kut sahibidir.

142687004 1593323427526628 7121395597377744839 n
Alp Er Tunga

Alp Er Tunga, Türk boylarının liderlerinden biri olarak kabul edilir ve Türk halkının tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle İranlılarla yapılan savaşlarda gösterdiği cesaret ve liderlik yetenekleri ile tanınmaktadır. Destanlarda anlatılan hikayelerde,  Güçlü ve cesur bir savaşçı olduğu, halkına karşı sevgi ve saygı beslediği, adil bir yönetici olduğu vurgulanır. Alp Er Tunga destanı, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Destanda Tunga’nın savaşlardaki başarıları, cesareti ve liderlik yetenekleri övülmektedir. Ayrıca, destan Tunga’nın doğumundan itibaren yaşadığı maceraları, sevdikleriyle olan ilişkilerini, dostluklarını ve düşmanlıklarını anlatır.

Tunga, Türk kültürüne önemli bir katkıda bulunmuştur. Türk mitolojisinde ve edebiyatında sık sık yer alması, Türk halkının hayatında ve kültüründe önemli bir yer edinmesine neden olmuştur.

Orhun Yazıtları’nda Alp Er Tunga

Tunga tigin.svg 1

 

Alp Er Tunga, Orhun Yazıtları olarak bilinen Göktürk Kağanlığı dönemine ait eski bir yazıt grubunda yer almaktadır. Orhun Yazıtları, Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yere sahip olan, 8. yüzyılın başlarında Göktürk Kağanlığı döneminde yazılmış üç büyük taş kitabe üzerine yazılmış metinlerdir. Bu kitabeler, bugünkü Orhun Vadisi’nde yer alan Orhun Nehri yakınlarındaki anıtların üzerine kazınmıştır.

images
Kül Tigin Yazıtı

Orhun Yazıtları’ndan biri olan Kültigin Yazıtı’nda yer almaktadır. Alp Er Tunga efsanesi, Kültigin Kağan tarafından anlatılan ve babası Bumin Kağan ile birlikte Göktürk Kağanlığı’nın temellerini atan Türk tarihinin önemli bir figürüdür. Alp Er Tunga’nın hikayesi, kağanlığın doğuşu ve erken dönemlerine ışık tutmaktadır.

Efsane, aynı zamanda Türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir ve Türk kültürünün bir parçasıdır. Efsane, Uygur Türkleri tarafından yazılan eski metinlerde de yer alır ve Uygur Türkleri’nin kültürel mirasının bir parçasıdır.


 

 

Kutadgu Bilig’de Alp Er Tunga

Yusuf Has Hacip
Yusuf Has Hacib

Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış bir eserdir. Eserde, Türk kültürü, toplumu ve yönetimi hakkında bilgiler yer alır. Ayrıca, hikayeler ve öğütler de içeren eser, edebi bir tarzda yazılmıştır.

Kutadgu Bilig’in en önemli özelliklerinden biri, Türk edebiyatında ilk yazılmış ahlaki ve etik değerler eseri olmasıdır. Eserde, Türk toplumunun düzeni, yönetimi, halkın ihtiyaçları, kültürü ve eğitimi hakkında bilgiler yer alır. Eser, Orta Asya’daki Türk kültürü ve toplum yapısı hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Kutadgu Bilig ayrıca, Türk edebiyatının önemli bir eseri olarak kabul edilir. Eserde, Türkçe’nin gücü ve zenginliği de görülebilir. Eser, Türk dilinin gelişimine katkı sağlamış ve Türk edebiyatı ve kültürü için önemli bir referans eserdir.

Kutadgu Bilig’in “Menakıb” bölümünde, Alp Er Tunga destanından bahsedilir. Burada doğumu, yetişmesi ve hükümdarlık yaptığı dönemler hakkında bilgiler yer alır. Ayrıca, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eserindeki bazı karakterleri bu destanından esinlenerek yarattığı da düşünülmektedir.


Divânu Lügati’t-Türk’te Alp Er Tunga

Kasgarli Mahmut
Kaşgarlı Mahmut

Divanü Lügati’t-Türk, Türk dili hakkında yazılmış en eski sözlük ve dilbilim kitabıdır. 11. yüzyılda Karahanlı dönemi Türk şairi Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. Kitapta Türkçe kelime ve deyimlerin yanı sıra, Türk toplum yapısı, kültürü, gelenekleri, dini inanışları ve mitolojik figürler hakkında bilgiler de yer alır.

Divanü Lügati’t-Türk, Türk dili ve kültürü için büyük önem taşır. Kitap, Türk dilinin tarihi gelişimini anlamak ve Türk edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinmek için kaynak olarak kullanılabilir. Ayrıca, Türk mitolojisindeki figürler ve hikayeler hakkında bilgi edinmek için de önemlidir. Kitap, dünya edebiyat tarihi açısından da önemlidir ve dünya dilleri arasında en eski sözlüklerden biri olarak kabul edilir.

Divanü Lügati’t-Türk’te de Alp Er Tunga’dan bahsedilmektedir. Örneğin, kitapta “Alp Er Tunga” adlı bir bölüm yer alır ve burada Tunga’nın kimliği, özellikleri ve efsaneleri hakkında bilgi verilir. Bu nedenle, Divanü Lügati’t-Türk arasında bir bağlantı vardır ve Türk kültürü ve mitolojisi hakkında bilgi edinmek isteyenler için her ikisi de önemli kaynaklardır.

Divanü Lügati’t-Türk‘te geçen Sagu

Alp Er Tunga öldi mü?

Isız ajun kaldı mu?

Ödlek öçin aldı mu?

Emdi yürek yırtılur.

Alp Er Tunga öldü mü?

Dünya ıssız kaldı mı?

Felek öcünü aldı mı?

Şimdi yürek yırtılır.

Ödlek yırag közetti.

Oğrun tuzağ uzattı.

Begler begin azıttı.

Kaçsa kah kurtulur?

Felek yarar gözetti.

Gizli tuzak uzattı.

Beylerbeyini kaptı.

Kaçsa nasıl kurtulur?

Begler atın urgurup.

Kadgu anı turgurup.

Mengzi yüzi sargarup.

Korkum angar türtülür.

Beğler atlarını yordular.

Kaygı onları durdurdu.

Benizleri yüzleri sarardı.

Safran sürülmüş gibi oldular.

Uluşıp eren börleyü.

Yırtıp yaka urlayu.

Sıkrıp üni yırlayu.

Sığtap közi örtülür.

Erler kurt gibi uludular.

Hıçkırıp yaka yırttılar.

Kısık seslerle haykırdılar.

Ağlamaktan gözleri kapandı.

Könglüm için ötedi.

Yitmiş yaşıg kartadı.

Kiçmiş ödig irtedi.

Tün kün kiçip irtelür.

Gönlüm içten yandı.

Yetmiş yaş yaşlandı.

Geçmiş zaman arandı.

Tüm günler geçse de,

Yine de aranır.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.