türk mitolojisi

  • turk mitolojisi

    Türk Mitolojisi Tanrılar ve Destanlar

    Türk mitolojisi, Türk halklarının binlerce yıllık tarihi boyunca gelişen ve değişen bir dizi inanç, ritüel ve efsane koleksiyonudur. Türk mitolojisi, özellikle Türk bozkır kültürünün zenginliğiyle...

  • göktürkler

    Türk Mitolojisinde 10 Önemli Tanrı

    Tengri Tengri eski türkçede Tanrı demektir. Eski Türkler ve Moğollarda, Gök Tanrı denilmekteydi (Kısaca Müslümanların, Tanrıya “Allah” demesi gibi) Kaşgarlı Mahmud’un eseri Divân-ı Lügati’t-Türk‘te Tengri’nin üç...