gök tanrı

  • göktürkler

    Türk Mitolojisinde 10 Önemli Tanrı

    Tengri Tengri eski türkçede Tanrı demektir. Eski Türkler ve Moğollarda, Gök Tanrı denilmekteydi (Kısaca Müslümanların, Tanrıya “Allah” demesi gibi) Kaşgarlı Mahmud’un eseri Divân-ı Lügati’t-Türk‘te Tengri’nin üç...